baner-so-tay-lan-son-canh-min

  • Sổ tay lăn sơn cạnh là sổ tay có phần viền của bìa sổ được lăn nhiệt thay vì khâu mép như sổ tay thông thường.
  • Vì khâu sản xuất khá phức tạp nên nhựng đơn hàng sổ tay lăn sơn cạnh sẽ lâu hơn sổ tay thường từ 2-3 tuần